CHÍNH SÁCH BẢO VỆ RIÊNG TƯ
GIỚI THIỆU

Tu Phan App tôn trọng và tận tâm bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân (sau đây gọi là "Dữ liệu") có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Quy định sử dụng để hiểu rõ hơn về các hành vi được phép và không được phép thực hiện tại hệ thống iKara.co.


1. THU THẬP DỮ LIỆU

Cũng giống như nhiều ứng dụng khác, chúng tôi có thể tự động ghi nhận những thông tin chung nằm trong các tập tin trên máy chủ của chúng tôi như địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin cookie.


2. SỬ DỤNG DỮ LIỆU

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng để Dữ liệu của bạn không bị các bên thứ ba khai thác, ngoại trừ các trường hợp (i) Được quy định khác trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này; (ii) Chúng tôi được bạn chấp thuận, như đồng ý hoặc chấm dứt chia sẻ dữ liệu; (iii) Một dịch vụ do ứng dụng của chúng tôi cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp; (iv) Theo các quy trình hành pháp hoặc luật pháp; (v) Chúng tôi phát hiện việc bạn sử dụng ứng dụng này vi phạm Chính sách Bảo vệ Riêng tư, Quy định sử dụng hoặc các hướng dẫn sử dụng khác do chúng tôi đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi và/hoặc tài sản hợp pháp của mình; (vi) Ứng dụng này được mua bởi một bên thứ ba và họ tiếp tục sử dụng Dữ liệu theo cách thức mà chúng tôi đã quy định trong bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này. Trong trường hợp bạn sử dụng liên kết trên site của chúng tôi để truy cập các ứng dụng khác, đề nghị bạn đọc kỹ các chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các ứng dụng đó.


4. THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của bản Chính sách Bảo vệ Riêng tư này cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi lớn bằng cách đặt thông báo trên site của chúng tôi hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ e-mail mà bạn đã cung cấp và được đặt trong thiết lập người dùng của bạn.


5. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Mặc dù Chính sách Bảo vệ riêng tư đặt ra những tiêu chuẩn về Dữ liệu và chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đáp ứng, chúng tôi không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi có thể dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì thế, chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.


8. SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

Khi sử dụng dịch vụ của Tu Phan App, bạn mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong Chính sách Bảo vệ Riêng tư này. Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ [email protected]. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của TuPhan.Net

English Version:

PRIVACY PROTECTION POLICY
INTRODUCE

The Tu Phan App respects and is dedicated to protecting user privacy. This Privacy Policy addresses the personally identifiable information (hereinafter referred to as "Data") that may be collected by us. This Privacy Policy does not apply to participants that we do not control or those who are not our employees, agents or under our control. Please take some time to carefully read the Terms of Use to better understand the permitted and not allowed behaviors at iKara.co system.


1. DATA COLLECTION

Like many other applications, we may automatically record general information located in files on our server such as your IP address or cookie information.

With some server as compress or convert file, we need upload your file to convert it online. All files will be secure and deleted from server in 24hours.


2. USE OF DATA

We may use Data to customize and improve it to better serve you. We will endeavor to prevent your Data from being exploited by third parties, except for (i) Other provisions of this Privacy Policy; (ii) We obtain your consent, such as agreeing or terminating data sharing; (iii) A service provided by our application that requires interaction with a third party or provided by a third party; (iv) Following executive or legal processes; (v) We find that your use of this app violates our Privacy Policy, Terms of Use or other usage guidelines set by us to protect your rights and / or property his law; (vi) This application is purchased by a third party and they continue to use the Data in the manner we set out in this Privacy Policy. In the event that you use the links on our site to access other applications, you are advised to read the privacy policies on those applications.

We only use for converting and delete in 24h after converting.


4. CHANGING TERMS

We may change the terms of this Privacy Policy to suit the actual situation. We will notify you of major changes by placing a notice on our site or sending an email to the e-mail address you have provided and placed in your user settings.


5. DISCLAIMER OF WARRANTIES

Although the Privacy Policy sets data standards and we always try our best to meet them, we are not required to guarantee them. There may be factors beyond our control that may lead to the disclosure of the Data. Therefore, we are not responsible for ensuring that Data is always maintained in perfect condition or not disclosed.


8. YOUR CONSENT

When using the services of Tu Phan App, you automatically accept the terms of this Privacy Policy. For more information, please contact us at [email protected]. We operate entirely within the framework of Vietnamese law and are committed to complying with the laws of the Socialist Republic of Vietnam. The above terms are in accordance with the applicable law and ensure the best interests of TuPhan.Net's service users.